Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม.จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (สพป.มหาสารคาม เขต 1) โดยมีผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่
-รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-นายสมศักดิ์ ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
-รองศาสตราจารย์ประสพสุข ฤทธิเดช ประธานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
-นางวรรณวิสา ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์
-นายสราวุฒิ ดาแก้ว หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
-นางสาวสายใจ เพ็งที คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
-นายขวัญชัย ตอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
-นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
-นายเกียรติคุณ พุฒลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง
-นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญ
-นายอุทัย วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
-นายอนันต์ ภูดินขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า
-นายกิตติณ์พณ ทุงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี
-นายพิรุฬ วรรณขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
-นายศุภกิตต์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษตร
-นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาโด

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา โดยอ้างอิงเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยยึดหลักการความเสมอภาค ความถูกต้อง ตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยมีศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยประสานงานและทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดแนวทางการร่วมมือดังต่อไปนี้
1. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในวัยประถมศึกษาในเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียง โดยการอ่านประโยคหรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นวงคำศัพท์ ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้นปีที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือ คำที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง โดยการอ่านคำ ประโยคข้อความสั้นๆ สามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็กเป็นข้อความง่ายๆ โดยสามารถจับใจความ ตอบคำถาม คาดคะเน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญ ที่พูด เห็นในชีวิตประจำวัน และสรุปความรู้ ข้อคิด จากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
4. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเขียนคำที่เป็นวงคำศัพท์ที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีการเขียนคำตามคำบอก (ประเมินเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
5. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเขียนประโยค/เรื่อง โดยการเขียนประโยคง่ายๆ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์หรือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ
6. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการคัดลายมือสวยและกิจกรรมประกวดคัดลายมือสวยของกลุ่มเครือข่ายเป้าหมาย
7. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และการเขียนสื่อความ (ประเมินเฉพาะระดับมัธยม)
8. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ประการ
ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
9. การร่วมมือนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5341480179215007

Facebook comment