Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5352781381418220&type=3

Facebook comment