Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน 2/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิบูล - ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผังแม่และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี
นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์)
อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
อาจารย์วรพันธุ์ สมบัติธีระ ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม (ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์)
พร้อมด้วย คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือพิจารณาอนุมัติพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับผังและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นไปตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
2.1 การรับรอง (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565
2.2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (กรณีมิเตอร์ไฟฟ้า)
3.2 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง แนวทางการจัดทำผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี
3.3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง การขออนุญาตขยายห้องเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสำหรับชุมชนและท้องถิ่น จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 สืบเนื่องจากการประชมครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอกรด จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จากบริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
4.2 การเข้าวัดพื้นที่ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบตกแต่งร้านยูสโตร์ จากบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุญาตใช้อาคาร 33 คณะนิติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของสำนักงาน
สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์
5.2 ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการติดตั้งครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอกรด ภายในอาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5522730284423328&type=3

Facebook comment