Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พพ. ร่วมมือ 6 สถาบัน เปิดหลักสูตรสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ในการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายและเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไปเปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัย และฝึกอบรมเฉพาะกิจในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ พพ. ได้นำคณะแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง พพ. หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย การนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญไปใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายไปใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะกิจในรูปแบบออนไลน์ให้เแก่บุคลากรโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ พพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร พร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญจาก พพ.
"ประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ พพ. มีความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าในอนาคต จะมีการขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะในสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ และในส่วนของการฝึกอบรมเฉพาะกิจในรูปแบบออนไลน์จะผลิตผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคารควบคุม เพื่อนำไปสู่การลดใช้พลังงานในทุกภาคส่วนต่อไป" อธิบดี พพ. กล่าว

Facebook comment