Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุม รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากทุกคณะ ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ และทักษะการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิด “วิศวกรสังคม” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5525525844143772&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5528903390472684&type=3

 

Facebook comment