Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือ กับ China-Thai Education Co., Ltd. (CTE) เรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ
รองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือ กับ Mr. Chen Longen China-Thai Education Co., Ltd. (CTE) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย และสร้างความเป็นเลิศและวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและด้านการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาจีน และสนับสนุนให้ นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในประเทศจีนตามนโยบายการขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล ใช้ความสามารถด้านการรับสมัครนักศึกษาและทรัพยากร โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ประกอบด้วย การจัดหานักศึกษาจีนเพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยที่นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากสำเร็จการศึกษา, นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี 4 ปี, นักศึกษาที่จบระดับวิทยาลัยในจีน สามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี, ระดับปริญญาโท นักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี, ระดับปริญญาเอก, นักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาโทสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5528767257152964&type=3

Facebook comment