Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ห้องประชุม 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรายงานตัวนักศึกษา และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ให้รู้จักกับระบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา หน่วยงานภายใน ตลอดจนได้พบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา
 
สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ โดยในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 34 คน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5539970799365943&type=3

Facebook comment