Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสิน/คณะกรรมการเทคนิคกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพฯ ครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2565 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านการกีฬาระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกฝน เกิดความ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะให้ก้าวไปเป็นตัวแทนระดับชาติ ต่อไปในอนาคต
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565 แข่งขันที่สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสนามปรีดา รอดโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีทีมร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, วิทยาลัยนครราชสีมา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5539860749376948&type=3

Facebook comment