Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ เปิดตัวศูนย์ ICDL อย่างเป็นทางการ

นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้เปิดตัว ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลและภาษานานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะการทำงาน (ศูนย์ ICDL) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจเริ่มต้นปี 2564 ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคนทำงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จึงได้จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4A ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิด

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการชมผลงานตัวอย่างรายวิชานําร่องที่ผ่านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน การบรรยายการตัดต่อภาพเพื่อการนำเสนอ

Facebook comment