Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดโครงการ บูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ พื้นที่ ตลาดบูรณะ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ตามที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตและการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่แสนดี และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง
 

Facebook comment