Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร บ้านดอนโมง ตำบลกุดรัง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพอเพียงบ้านดอนโมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร บ้านดอนโมง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในการ “การเพราะเลี้ยง การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ปูนาและกบพื้นบ้าน” ณ สวนโสเหล่ บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment