Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย

วันที่ 21 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment