Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดย กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ ณ ห้องประชุมจำปีหลวง อาคาร 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook comment