Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Facebook comment