Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2565 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5616809471682075

Facebook comment