Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีลงนามฯ การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้กล่ารายงาน
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือ มีสาระสำคัญคือการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการฝึกปฏิบัติการด้วยการทำงานจริง นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปใช้กับสถานการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติภารกิจของครู เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู ได้เรียนรู้ระบบการจัดการบริหารสถานศึกษา และผ่านการปฏิบัติการสอนอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างวามร่วมมือในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูในท้องถิ่น เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูมืออาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
การจัดงานในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู จำนวนกว่า 27 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนาม ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 15 เขต. นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด และเมืองขอนแก่น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล. ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น. โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เข้าร่วม และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5636087639754258

Facebook comment