Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน 4/2565

การประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผังแม่และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี
(ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์)
นายสุรพล ทวยภา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์)
รองศาสตราจารย์ศิวดล กัญญาคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์)
นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ พิมราช ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม
นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม
พร้อมด้วย
คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือพิจารณาอนุมัติพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับผังและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นไปตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
2.1 การรับรอง (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผังแม่บท
และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565
2.2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2564 ระเบียบวาระที่
3.1 เรื่อง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (กรณีมิเตอร์ไฟฟ้า)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จากบริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
4.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จากบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4.3 ความคืบหน้างานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุมัติแบบร้านยูสโตร์ บาย คอปเปอร์ไวร์ด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

Facebook comment