Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.อว. มอบนโยบายขับเคลื่อนฯ “ธัชชา” (TASSHA)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธานประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชา” และ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู”

ในการนี้ รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ หอปรัชญา ร.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Facebook comment