Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรภ.38 แห่ง ประชุมสัมมนา“อว.สร้างชาติ” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว.

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อว.สร้างชาติ” การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตรและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสัมมนา

ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแสนหวี มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย

Facebook comment