Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักมาตรฐานฯ จัดโครงการ ITA สัญจร เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน

วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 4A ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักมาตรฐานและกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ ITA สัญจร เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อ การทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพีระณัฐ สีทองเดชารัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้และคำแนะนำในการนำเข้าข้อมูลด้าน OIT เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สูงขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร กว่า 80 คน

Facebook comment