Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment