Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook comment