Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ครุฯ จัด KM กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ "กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" โดยมีอาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการผลิตและพัฒนาครูเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกบรรจุไว้ในมาตรฐานทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณว่า จะต้องผลิตนักศึกษาให้ผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 100% การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ได้แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพ

 
ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว อาจารย์จีระนัน เสนาจักร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เส้นทางการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาครู โดยมีผู้เข้าอบรม 120 คน ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณทิต พร้อมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อปัญหา/แนวทางปฏิบัติ ในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาครู กลุ่มย่อย (แยกตามสาขาวิชา) และกิจกรรมการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มใหญ่ (แชร์ไอเดียทุกสาขาร่วมกัน)

Facebook comment