Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment