Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2558

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2558

Facebook comment