Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป.คือ

1.ปิดฝา
2.ภาชนะเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
3.ปล่อยปลากินลูกน้ำ
4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
5.ปฏิบัติเป็นประจำ


ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ที่ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Facebook comment