Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังค้นหา ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน กล่าวเปิด กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังค้นหา การให้คำปรึกษาแก่บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณ ห้องประชุมเธรยร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment