Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2565

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2565
ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment