Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ฟาง) เป็นอาหารสัตว์คุณภาพ โดยผ่านกระบวนการทำฟางหมักยีสต์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายกัณตภณ ทาระเวท นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 42 คน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อ และเพิ่มมูลค่าฟางหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ วิรุณ ดมนะตระกูล ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องผสมอาหารสัตว์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมเก็บประเด็นการพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

Facebook comment