Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

Facebook comment