Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางเลี่ยงไปโรงเรียนสาธิต มรม.

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร มรม. ฝากประชาสัมพันธ์การจัดเส้นทางการจราจรในช่วงเวลาคับขัน บริเวณถนนเส้นหน้าป้าย (โนนศรีสวัสดิ์) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30-08.30 น. และ 15.30-16.30 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด


Facebook comment