Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 โดยได้ขอเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักศึกษา จำนวน 25 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บริการห้องสมุด (นักศึกษา) จำนวน 10 คน และกลุ่มที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างกับทางมหาวิทยาลัยฯ (สถานประกอบการ) จำนวน 15 คน ในการดำเนินการครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ คุณอดิพงษ์ อทุน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน

Facebook comment