Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักมาตรฐานฯ จัดประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายใน ให้กับหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลั้ยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment