Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/2566

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/2566 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ วัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รุ่นที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถผ่านเกณฑ์ที่ ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป

Facebook comment