Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการวัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/2566 กิจกรรมที่ 3

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/2566 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ วัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รุ่นที่ 1/2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ 512 ที่นั่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถผ่านเกณฑ์ที่ ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป

Facebook comment