Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมการศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์

วันที่ 6 ก.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมการศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์

Facebook comment