Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกบุคลากร ปลอดทุจริตคอรัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกบุคลากร ปลอดทุจริตคอรัปชั่น กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกบุคลากร ปลอดทุจริตคอรัปชั่น ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามหลักธรรมาภิบาลประชาสัมพันธ์องค์กรและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สูงขึ้น

Facebook comment