Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การสร้างมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx

วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 สำนักมาตรฐานฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน กิจกรรม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การสร้างมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx โดยวิทยากร คือ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Facebook comment