Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัพนักกีฬา มรม. เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ทีมนักกีฬา มรม. เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

วันที่ 22 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมรับมอบโล่การเข้าร่วมการแข่งขัน...

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
+199

Facebook comment