Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความเป็นเลิศด้านกีฬา สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง และสถาบันการศึกษา

โดยมีประเภทกีฬาทั้งหมด 24 ประเภทชนิดกีฬา ดังนี้
1. กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย, 2. กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง, 3. กีฬาเซปักตะกร้อมทีมชุดหญิง, 4. กีฬาเซปักตะกร้อทีมคู่ชาย, 5. กีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดชาย, 6. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย,7. กีฬาฟุตซอลชาย, 8. กีฬาฟุตซอลหญิง, 9. กีฬาเปตองคู่ชาย, 10. กีฬาเปตองเดี่ยวชาย, 11. กีฬาเปตองทีม 3 คน ทีมชาย, 12. กีฬาเปตองเดี่ยวหญิง, 13. กีฬาเปตองคู่หญิง, 14. กีฬาเปตองทีม 3 คน ทีมหญิง, 15. กีฬาเปตองคู่ผสม, 16. กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน หญิง, 17. กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชาย, 18. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, 19. กีฬามวยไทยสมัครเล่น, 20. กีฬาหมากกระดาน, 21. กีฬาเทควันโด, 22. กีฬาฮับกิโด, 23. กีฬาว่ายน้ํา, 24. กีฬากรีฑา

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผู้บริหาร บุคลากร ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ทั้งสิ้น 213 คน

Facebook comment