Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดอกจาน
อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม
ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับ ตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร, โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขยายผลการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Siwadol Kanyakam, Payong Moonvapee และ คนอื่นๆ อีก 10 คน
 
 
แชร์ 1 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น

Facebook comment