Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มรม. MOU ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ห้อง Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในครั้งนี้

Facebook comment