Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม. MOU ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุมสิงห์สารคาม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร รวมทั้งผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน ในครั้งนี้

Facebook comment