Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
วันที่ 29-30 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์จีระนันท์ เสนาจักร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resources Management Plan) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development Plan) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีนายอิทธิพล พวังคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน
 
ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นให้เพื่อแผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
สำหรับการจัดโครงการได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม และมีวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 พัฒนาระบบการสรรหาบุคคล วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม
กลุ่มที่ 2 พัฒนาบุคลากร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงชัย และนางสาวทิพยมาลี เจริญรส
กลุ่มที่ 3 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยากรโดย นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี
กลุ่มที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร วิทยากรโดย นางสาวมุกดา สีแนน
กลุ่มที่ 5 สร้างความสุขและผูกพันแก่บุคลากรทุกกลุ่ม (สวัสดิการ บรรยากาศ และความปลอดภัย) วิทยากรโดย นางสาวทิพย์รัตน์ ยิ้มฉาย

พร้อมทั้งจัดให้มีการอภิปรายและสรุปผล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Facebook comment