Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนห้องเรียนกฎหมายสำหรับนักเรียน

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ศาลจังหวัดมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนกฎหมายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้และแรงบันดาลใจแก่นักเรียนและนักศึกษา
โดย ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และ ดร.ประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนผดุงนารี ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้พิพากษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้

Facebook comment