Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม. ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 3 โครงการ
ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
3. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขยายผลการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับฟังรายละเอียด
และเปิดให้มีการตอบข้อซักถาม รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Facebook comment