Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558

วันที่ 8 ก.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558

Facebook comment