Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สู่แพลตฟอร์มออนไลน์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สู่แพลตฟอร์มออนไลน์
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798180389009436&type=3

Facebook comment