Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.820629360097872

Facebook comment