Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2558

วันที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2558 โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม. เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ พลตำรวจตรีสราวุฒิ การพาณิช ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโล่เกียรติบัตรให้กับ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เป็นผู้มีคุณูปการทำประโยชน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการข่าว ด้านความมั่นคงดีเยี่ยมต่อตำรวจสันติบาลมหาสารคาม และ ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษา วิทยากรโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการข่าว ด้านความมั่นคงดีเยี่ยมต่อตำรวจสันติบาลมหาสารคาม ก่อนเริ่มการประชุม

Facebook comment